Skip to main content
Share this page
FacebookTwitterLinkedIn

View this page in English

Tshaj Qhia Kev Dag Noj Dag Haus, Kev Dag Ntxias, thiab Cov Kev Coj Ua Rau Kev Lag Luam Uas Tsis Zoo

Hu rau 877-382-4357 txij 9 teev sawv ntxov txog 5 teev tsaus ntuj raws sij hawm ET. Nias 3 rau cov npe hom lus hais, thiab tom qab ntawd nias 0 rau ntau hom lus ntxiv. Los sis hais kom ib tus neeg uas koj ntseeg siab los pab koj tshaj qhia ua Lus Askiv ntawm ReportFraud.ftc.gov.

Zeem Paub thiab Zam Kev Dag Ntxias

Paub txog cov cim ntawm kev dag ntxias thiab paub txog yam uas yuav ua yog tias koj raug dag ntxias.

Faib Qhia Cov Duab Hauv Social Media

Qhia cov duab no los pab lwm tus hauv koj lub zej zog kom tsis txhob muaj kev ntxias thiab kev dag ntxias

Image
account hmong
Image
payment methods hmong
Image
languages promo hmong

Saib lwm hom lus