Skip to main content
Share this page
FacebookTwitterLinkedIn

View this page in English

Báo Cáo Gian Lận, Lừa Đảo và Hành Vi Kinh Doanh Xấu

Hãy gọi số 877-382-4357 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ Miền Đông. Nhấn số 3 để nghe danh sách các ngôn ngữ. Hoặc yêu cầu một người mà quý vị tin tưởng để giúp quý vị báo cáo bằng tiếng Anh tại ReportFraud.ftc.gov.

Phát Hiện và Phòng Tránh Lừa Đảo

Nhận biết các dấu hiệu lừa đảo và biết phải làm gì nếu quý vị bị lừa.

Đặt hàng ấn phẩm in trên giấy

Chia Sẻ Đồ Họa Truyền Thông Xã Hội

Chia sẻ sơ đồ này để giúp những người trong cộng đồng của quý vị tránh các hành vi lừa đảo và gian lận.

Image
account VI
Image
payment VI
Image
vietnamese blog promo graphic

Xem các ngôn ngữ khác